Weekly Anouncements 教會消息

10/1-10/31, 2018
教會消息:
1.拜二台語查經祈禱會與禮拜三經分享小組聚會,本週起至10月底暫停舉行。
2.教會訂於11月18日舉行感恩節禮拜與聚餐,12月16日舉行聖誕節禮拜,請保留時間參加。
3.美國長老教會災難援助部門請大家關心因颶風Florence造成的災害,及為復原工作祈禱,若要為重建經費奉獻者,請在支票備註欄,寫For Florence,會將奉獻轉寄至總會救災部門,或參閱http://pda.pcusa.org。
4.約翰牧師為教會關心支持的宣教師,訂聖靈降臨節為宣教主日,邀請兄姐共同關心、祈禱、支持馬牧師的宣教工作。馬約翰牧師宣教事工的支票 Pay to: Presbyterian Church(USA), Memo: E200487-McCall, Mail to:                   Presbyterian World Mission, P. O. Box 643700, Pittsburgh, PA 15264-3700.
5.今天讀聖經了嗎?請一起來讀聖經。
   10/3 Psalm 35.1-28
   10/4 Psalm 36.1-37.13
   10/5 Psalm 37.14-40
   10/6 Psalm 38.1-22
   10/7 Psalm 39.1-13
   10/8 Psalm 40.1-17
   10/9 Psalm 41.1-42.11
   10/10 Psalm 431.1-44.
   10/11 Psalm 45.1-46.26
   10/12 Psalm 47.1-48.14
   10/13 Psalm 49.1-20
   10/14 Psalm 50.1-23
   10/15 Psalm 51.1-19
   10/16 Psalm 52.1-54.7
   10/17 Psalm 55.1-23
   10/18 Psalm 56.1-57.11
   10/19 Psalm 58.1-59.17
   10/20 Psalm 60.1-61.8
   10/21 Psalm 62.1-63.11
   10/22 Psalm 64.1-65.13
   10/23 Psalm 66.1-67.7
   10/24 Psalm 68.1-35
   10/25 Psalm 69.1-36
   10/26 Psalm 70.1-71.24
   10/27 Psalm 72.1-20
   10/28 Psalm 73.1-28
   10/29 Psalm 74.1-75.10
   10/30 Psalm 76.1-77.20
   10/31 Psalm 78.1-31