Weekly Anouncements 教會消息

12/2-10, 2018
教會消息:
1.今天是待降節第一主日,讓我們以「希望」的心期待耶穌的降生,教會準備待降節期每日靈修特刊:God Lifts the Lowly,有中、英文版本,一戶選取一份,每日靈修親近上帝。
2.禮拜二台語查經祈禱會在碧蘭姐家舉行,經文:使徒行傳15章1至21節,採用聖經心讀方式,歡迎兄姐參加。
3.禮拜三讀經分享小組聚會,經文:詩篇131-133篇,歡迎兄姐參加。
4.聖誕節禮拜訂於12月16日舉行,當天的點心採Potluck 方式在Social Hall舉行,歡迎兄姐共同參與。
5.美國長老教會災難援助部門請大家關心印尼蘇拉威西島(Sulawesi)9月28日遭逢規模7.5強震,引發海嘯襲擊巴路市(Palu)和浪加拉縣(Dongala)造成極大的傷亡、損害,請為復原工作祈禱,若要為重建經費奉獻者,請在支票備註欄,寫 For Indonesia,會將奉獻轉寄至印尼人教會聯合會,或參閱http://pda.pcusa.org。
6.馬約翰牧師為教會關心支持的宣教師,訂聖靈降臨節為宣教主日,邀請兄姐共同關心、祈禱、支持馬牧師的宣教工作。馬約翰牧師宣教事工的支票 Pay to: Presbyterian Church(USA), Memo: E200487-McCall, Mail to:                   Presbyterian World Mission, P. O. Box 643700, Pittsburgh, PA 15264-3700.
7.今天讀聖經了嗎?請一起來讀聖經。
 12/5 Psalm 134.1-135.21 
 12/6 Psalm 136.1-26
 12/7 Psalm 137.1-138.8
 12/8 Psalm 139.1-24
 12/9 Psalm 140.1-141.10
 12/10 Psalm 142.1-143.12
 12/11 Psalm 144.1-15
 12/12 Psalm 145.1-21
 12/13 Psalm 146.1-147. 20
 12/14 Psalm 148.1-150.6
 12/15 Matthew 1.1-25
 12/16 Matthew 2.1-23
 12/17 Matthew 3.1-17
 12/18 Matthew 4.1-25
 12/19 Matthew 5.1-26
 12/20 Matthew 5.27-48
 12/21 Matthew 6.1-34
 12/22 Matthew 7.1-29
 12/23 Matthew 8.1-22
 12/24 Matthew 8.23-9.17
 12/25 Matthew 9.18-38
 12/26 Matthew 10.1-25
 12/27 Matthew 10.26-11.1
 12/28 Matthew 11.2-30
 12/29 Matthew 12.1-21
 12/30 Matthew 12.22-50
 12/31 Matthew 13.1-30
 1/1 Matthew 13.31-58
 1/2 Matthew 14.1-36